Dla Autorów / To authors

Instrukcje dla autorów

Zeszyty Naukowe Akademii Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej są czasopismem poświęconym nauce, dydaktyce i praktyce z dziedziny wychowania fizycznego, sportu, a także zagadnieniom związanym z administracją i zarządzaniem. Prace publikowane są tylko w wersji elektronicznej (internetowej) i ukazują się w języku polskim (ze streszczeniami angielskimi).

W Zeszytach Naukowych Akademii Nauk Stosowanych publikowane są następujące rodzaje artykułów:

 • Oryginalne prace badawcze (nie więcej niż 12 stron standardowych),
 • Prace przeglądowe (tylko zamówione lub uzgodnione z redakcją; maksymalna objętość – 12 stron standardowych),

Prace badawcze powinny mieć następujący układ:

 • Strona tytułowa z afiliacją autora (autorów), słowa kluczowe (nie więcej niż 5), ew. informacja o finansowaniu badań, podpisana deklaracja, że nadesłana praca ani w całości, ani żadna jej część nie była publikowana lub złożona do publikacji gdzie indziej, numer telefonu i adres e-mailowy autora;
 • streszczenie strukturalizowane (ok. 200 słów), o następującym układzie: cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski;
 • tekst pracy (wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja) i literatura, w miarę możności oparte na światowej literaturze; podręczniki itp. można cytować tylko wyjątkowo. Jeżeli w pracy są stosowane specjalistyczne, nieznane powszechnie terminy, należy podać ich objaśnienia; należy unikać cytatów!
 • tabele, rysunki i objaśnienia do nich. Należy unikać przedstawiania tych samych danych w tabelach i na wykresach, jak również odsyłania do objaśnień w tekście pracy. Na wykresach nie umieszczać opisów, tylko symbole (objaśnienia poza ryciną). Do rycin dołączyć dane źródłowe (plik EXCEL).
 • Cytowanie literatury w tekście oraz przygotowanie bibliografii zgodnie ze stylem APA6.

Prace przeglądowe/poglądowe powinny mieć sprecyzowany cel pracy, a tekst powinien mieć układ działowy (wg zagadnień poruszanych w pracy). Cytaty można zamieszczać tylko wyjątkowo, jeżeli są absolutnie niezbędne. Pozycje literaturowe powinny być ułożone na końcu pracy w porządku alfabetycznym (nie w przypisach!). Cytowanie literatury w tekście oraz przygotowanie bibliografii zgodnie ze stylem APA6. Tytuły prac należy podawać w oryginalnym brzmieniu. Należy podać wszystkich autorów.

Teksty należy przygotować komputerowo, marginesy: lewy 2,5 cm, pozostałe 2 cm; czcionka Times New Roman 12 p., 1½ interlinii, bez justowania. Nie będą przyjmowane pliki w formacie .pdf.

Wykresy Na wykresach nie należy umieszczać wartości liczbowych odpowiadających punktom lub słupkom. Nie należy umieszczać tych samych danych w tabeli i na wykresie; jeżeli jest to konieczne, w tabeli można np. podać dane liczbowe, a na wykresie odsetkowe. Nie stosować wykresów przestrzennych ani „pomarańczy”.

Tabele Jeżeli dane są podzielone na kategorie (np. płeć), to oddzielne dane dla każdej kategorii podawać tylko wówczas, jeżeli wystąpią znamienne różnice. Wówczas nie podawać danych dla „Razem”. Jeżeli między kategoriami nie ma znamiennych różnic, podać tylko „Razem”, bez podziału na kategorie.

W razie wątpliwości należy porozumieć się z Redakcją.

Prace należy nadsyłać e-mailem jako jeden plik (tekst z tabelami i rycinami) na adres:

czasopismo@konopacka.edu.pl

Nadesłane prace, przygotowane zgodnie z instrukcją, są kierowane do dwóch recenzentów, specjalistów w danej tematyce. W razie wątpliwości co do zasadności zarzutów zawartych w recenzji, praca może zostać skierowana do trzeciego recenzenta. Ostateczną decyzję o przyjęciu pracy podejmuje Redaktor Naczelny po ew. konsultacjach z Komitetem Redakcyjnym.

Teksty zakwalifikowane do publikacji i poprawione przez autorów należy odesłać najpóźniej w ciągu 6 tygodni (liczy się data wysłania do autorów recenzji z pozytywną opinią). Prace po ewentualnej powtórnej recenzji należy zwrócić poprawione w ciągu 21 dni. Prace nadesłane po tych terminach będą traktowane jako nowe zgłoszenia i zostaną poddane całemu procesowi redakcyjnemu (recenzje itp.). Ostateczną korektę artykułu opracowanego redakcyjnie należy odesłać w ciągu 7 dni.


Instructions to authors

Science Notebooks of the Academy of Applied Sciences publishes the following kinds of articles from many areas related to healthdirected motor activities, physical development, as well as administration and management issues:

 • Original research papers (maximum 12 standard pages),
 • Review papers (by invitation or pre-arrangement with the Editor; maximum 20 standard pages),

Original research papers and review papers are submitted anonymously to two expert reviewers.

Research papers should contain the following sections:

 • Title page with authors’ affiliations, key words (maximum 5), possible information on financial support, and a signed declaration that the paper or any part of it has not been published or submitted for publication elsewhere. Phone number, postal and e-mail addresses should be submitted.
 • Structured abstract (up to 250 words), consisting of the following sections: Study aim, Material and methods, Results, Conclusions.
 • Body text (Introduction, Material and methods, Results, Discussion) and references;
 • Tables, figures, captions and legends. The same data should not be presented in tables and figures; no reference to the text should be made. Figures should contain only symbols and units, descriptions and legends appear on a separate page(s). Source data for tables and graphs (preferably an EXCEL file) should be submitted.
 • Citing literature in the text and preparing a bibliography in accordance with the APA6 style.

All texts should be edited using Times New Roman 12 p., line spacing 1½, text not justified, margins 2 cm each. No pdf files are acceptable. The complete text should be submitted by e-mail as attachment (preferably as one, single text file + Excel file with data), accompanied by Copyright Transfer Agreement, directly to the Editor-in-Chief:

czasopismo@konopacka.edu.pl

All texts are anonymously submitted to two independent reviewers. In case of doubt as to the validity of possible negative comments, the paper shall be sent to one more reviewer. The final decision is being made by the Editor-in-Chief.

Revised manuscripts submitted later than 6 weeks after their approval for publication shall be regarded as new submissions and subjected to the entire editorial process. In case the manuscript underwent re-reviewing, the revised text should be submitted within 21 days. Galley proofs of accepted papers are to be returned within 7 days.