Zeszyty Naukowe Akademii Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej

Zeszyty Naukowe Akademii Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej są periodykiem naukowym wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Nauk Stosowanych.  Głównym zadaniem czasopisma jest rozpowszechnianie wiedzy praktycznej oraz doświadczeń i dorobku naukowego z dziedziny:

  • Nauk społecznych (w szczególności dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości oraz administracji).
  • Nauk o zdrowiu (w szczególności dyscypliny nauk o kulturze fizycznej).

Charakter naukowy czasopisma oraz podejmowanej na jego łamach problematyki jest ściśle powiązany z pracami naukowo-badawczymi, które są realizowane w obrębie Akademii Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej. Mają one odzwierciedlenie w trzech głównych kierunkach studiów realizowanych na Akademii: (1) wychowania fizycznego i sportu,
(2) administracji oraz (3) zarządzania.

——————————————————————————————–

Science Notebooks of the Academy of Applied Sciences is a scientific periodical published by the Halina Konopacka Academy of Applied Sciences Publisher. The main task of the journal is to propagate practical knowledge, experience and scientific achievements in the field of:

  • Social sciences (in particular the disciplines of management and administration).
  • Health sciences (in particular the discipline of physical culture sciences).

The scientific nature of the journal and the issues discussed within it are closely related to the scientific and research work carried out within the Halina Konopacka Academy. They are reflected in three main fields of study: (1) physical education and sports, (2) administration and (3) management.


Bieżący numer – Tom 1 / 2024


 

Konkluzje i rekomendacje

Conclusions and recommendations

Autor: Mariola Pytlak, Katarzyna Ołdak – Jaczyńska strony 1 – 9


Cz. I. Wprowadzenie do projektu

Vol. I. Introduction to the project

Autor: Mariola Pytlak; Katarzyna Ołdak – Jaczyńska strony 10 – 18


Cz. II Rozumienie cech administracji publicznej

Vol. II Understanding the features of public administration

Autor: Mariola Pytlak; Katarzyna Ołdak – Jaczyńska strony 19 – 26


Cz. III Poziom zadowolenia z funkcjonowania administracji a jej sprawność

Vol. III Level of satisfaction with the functioning of the administration and its efficiency

Autor: Mariola Pytlak; Katarzyna Ołdak – Jaczyńska strony 27 – 39


Cz. IV Problemy w funkcjonowaniu administracji publicznej

Vol. IV Problems in the functioning of public administration

Autor: Mariola Pytlak; Katarzyna Ołdak – Jaczyńska strony 41 – 47


Cz. V Zmiany w funkcjonowaniu administracji publicznej – propozycje usprawnienia

Vol. V Changes in the functioning of public administration – proposals for improvement

Autor: Mariola Pytlak; Katarzyna Ołdak – Jaczyńska strony 49 – 56


Wyodrębnienie i uporządkowanie

Isolation and ordering

Autor: Dorota Stanisława Bajurska strony 57 – 64


Apolityczność

Apolitical attitude

Autor: Monika Bąk strony 65 – 71


Trwałość decyzji administracyjnej

Durability of an administrative decision

Autor: Anna Kietlińska strony 73 – 83


Władztwo i przymus

Power and coercion

Autor: Izabela Matysiak strony 85 – 93


Legalizm

Legalism

Autor: Patrycja Anna Piętka strony 95 – 101


Stabilność i pewność istnienia

Stability and certainty of existence

Autor: Elwira Maria Szelągowska strony 103 – 111


Poszanowanie interesu publicznego

Respect for the public interest

Autor: Tomasz Tulej strony 113 – 123


Wyodrębnienie kompetencyjne

Separation of competences

Autor: Marta Kinga Łebek – Bartoszek strony 125 – 134